Hệ thống cửa hàng Hotline: 0932.357.888

Nhận thông báo

Menu

Privacy agreement

21/12/2023 | Đăng bởi: admin

Chính sách bảo mật của DSS

Sửa đổi lần cuối: 11/12/2023
Về thương hiệu
Công ty Cổ phần công nghệ DSS Việt Nam là nhà phân phối chính thức và duy nhất các sản
phẩm giám sát an ninh mang thương hiệu Stork tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất coi
trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này được thiết kế phù hợp với nhu cầu của
bạn quan trọng là bạn có thể hiểu biết toàn diện về việc thu thập dữ liệu cá nhân của chúng
tôi và đồng hành sử dụng, đồng thời đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân
của mình khi cung cấp cho chúng tôi.
Vui lòng đọc và tìm hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi khi có thời gian, có thể truy cập
qua các tiêu đề bên dưới và cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan.
Về chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ bất
kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ bạn. Chúng
tôi có nên yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định của bạn khi bạn sử dụng Các ứng
dụng, sản phẩm, dịch vụ hoặc tương tác với chúng tôi trên các trang web của chúng tôi, nó sẽ
chỉ được sử dụng theo chính sách bảo mật này và các điều khoản và điều kiện của chúng tôi
dành cho người dùng. Theo chính sách bảo mật này, “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin
có thể được sử dụng để trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một cá nhân, chỉ từ thông tin đó hoặc
từ thông tin đó kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi có quyền truy cập về cá nhân đó, trừ
khi có quy định cụ thể khác được cung cấp bởi luật hiện hành trong khu vực của bạn. Chúng
tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng quyền riêng tư của chính sách này.
 
Chính sách bảo mật này bao gồm những điều sau đây nội dung:
1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
2. Cookie và các công nghệ khác
3. Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em
4. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
5. Cách chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân
6. Nhà cung cấp bên thứ ba và dịch vụ của họ
7. Chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân của bạn
8. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn
9. Cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi
10. Cách liên hệ với chúng tôi
11. Phần đặc biệt cho một số khu vực pháp lý nhất định
 
1. Cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng bởi DSS
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin về: Người dùng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm
thông tin mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi và thông tin đó nhận dạng cá nhân bạn,
chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail và số điện thoại,..
 
Chúng tôi cũng có thể chủ động động thu thập một số thông tin nhất định như khi bạn điều
hướng qua trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như chi tiết sử dụng, hồ
sơ thiết bị và IP địa chỉ, bằng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ theo dõi khác.
 

Chúng tôi đã trình bày dưới đây, ở định dạng bảng, mô tả về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ
liệu cá nhân của bạn và cơ sở pháp lý nào chúng tôi dựa vào để làm như vậy. Chúng tôi cũng
đã xác định lợi ích hợp pháp của chúng tôi là gì khi thích hợp. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ
liệu cá nhân cần thiết, cụ thể, rõ ràng, các mục đích hợp pháp và không được xử lý thêm theo
cách không phù hợp với các mục đích đó. Bạn có quyền lựa chọn có cung cấp dữ liệu chúng
tôi đã yêu cầu hay không, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn không cung cấp dữ
liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hoặc trả
lời các câu hỏi của bạn.
Lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong cơ sở hợp pháp tùy thuộc vào
mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn
cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá
nhân của bạn đã được đặt ra trong bảng dưới đây.
Hoạt động Loại dữ liệu Mục đích xử lý Cơ sở hợp
pháp

A. Sử dụng ứng dụng, thiết bị Stork và cloud
1a. Khi bạn đăng ký
ứng dụng Stork lần
đầu tiên

Địa chỉ email, số điện thoại
(Của khách hàng đăng ký ứng
dụng Imou qua số điện thoại
của họ), quốc gia hoặc khu vực
bạn chọn, biệt danh bạn sử
dụng (Nếu được tải lên), mật
khẩu (Được mã hóa), ảnh hồ sơ
(nếu tải lên), tên người dùng,
biệt hiệu và ảnh hồ sơ của bạn
trên nền tảng của bên thứ ba
khi bạn chọn đăng nhập
vào ứng dụng Stork với tài
khoản ứng dụng khác như
Facebook và Apple.

Để cho phép
chúng tôi hoàn
thành Đăng ký,
liên lạc với bạn và
quản lý tài khoản
của bạn. Ảnh hồ
sơ và tên có thể
được tải lên trên
cơ sở tự nguyện
nếu bạn muốn có
một tài khoản
được cá nhân hóa
hơn, nếu thiếu sót
cũng không ảnh
hưởng đến hoạt
động
của Stork App

Thực hiện
các điều
khoản
đối với hợp
đồng đăng
ký Stork và
lợi ích hợp
pháp để duy
trì mối quan
hệ hợp đồng
của chúng
tôi với bạn,
cung cấp
cho bạn các
dịch vụ theo
các yêu cầu
pháp lý của
quốc gia /
khu vực bạn
đã chọn, cho
phép bạn tận
hưởng các
tính năng
dịch vụ
như được
mô tả trong
hướng dẫn

1b. Khi bạn thay đổi
các thông tin sử
dụng để đăng ký

Nếu bạn chọn thay đổi bất
thông tin nào, các thông tin
mới sẽ được thu thập thay thế
cho các thông tin cũ.

Để cho phép các
yêu cầu thay đổi
thông tin của bạn
bạn. Từ chối cung
cấp thông tin đó
có thể dẫn đến
việc bạn không
thể sử dụng chức
năng thông tin cá
nhân hóa, nhưng
không ảnh hưởng
đến việc sử dụng
các chức năng
khác của
Stork App

2. Khi bạn đăng
nhập và sử dụng
dịch vụ

Ngoài thông tin Được đề cập
trong mục 1, chúng tôi xử lý dữ
liệu liên quan đến thiết bị đầu

Để cung cấp dịch
vụ của chúng tôi
cho bạn, duy

sử dụng, và
để phát triển
kinh doanh,
đảm bảo an
ninh cho sản
phẩm, rằng
việc sử dụng
các sản
phẩm của
chúng tôi
tuân thủ các
điều khoản
và điều kiện
được chấp
nhận

cuối (Chẳng hạn như điện thoại
thông minh của bạn) mà bạn sử
dụng để đăng nhập, như GPS,
hệ điều hành của thiết bị đầu
cuối, mô hình, mã định danh,
địa chỉ MAC

trì hoạt động dịch
vụ của chúng
tôi bình thường,
tối ưu hóa dịch vụ
của chúng tôi và
đảm bảo an toàn
cho tài khoản của
bạn

3. Khi bạn thêm thiết
bị (Trên giao diện
thiết bị, bạn có thể
xem và thêm các
thiết bị như camera
IP, thiết bị lưu trữ và
chuông cửa vào ứng
dụng Stork)

SN thiết bị, mã QR thiết bị,
thiết bị mẫu, thông tin wifi, tên
thiết bị, vị trí địa lý, mật khẩu
thiết bị (được mã hóa), bật / tắt
múi giờ của thiết bị và trạng
thái DST, quyền cung cấp
quyền truy cập vào máy ảnh
trên thiết bị 

Để xử lý yêu cầu
thêm một thiết bị
vào tài khoản của
bạn và cho phép
cấu hình thiết bị
của bạn. Từ chối
cung cấp thông tin
đó có thể dẫn đến
việc bạn không
thể sử dụng chức
năng này, nhưng
không ảnh hưởng
đến việc bạn sử
dụng các chức
năng khác của Sto
rk app.

4. Khi bạn sử dụng
chức năng xem trực
tiếp, cung cấp cho
bạn một video hiển
thị thời gian thực

SN thiết bị, IP thiết bị; Thông
tin cổng thiết bị, luồng video

Để cung cấp cho
bạn những điều cơ
bản về dịch
vụ hiển thị video
qua Stork App

5. Khi bạn sử dụng
Phát lại video chức
năng ghi hình

SN thiết bị, ID kênh của thiết
bị, đường dẫn đến tệp ghi dữ
liệu

Để lưu trữ lịch sử
bản ghi của bạn
và cho phép bạn
xem lại nó

6. Khi bạn kích hoạt
và cấu hình cài đặt
của thiết bị được
thêm vào app Stork
như camera IP,
chuông cửa và thiết
bị lưu trữ

Địa chỉ Mac, địa chỉ IP; SN
thiết bị, tên thiết bị, Phiên bản
chương trình cơ sở thiết bị,
thông tin quốc gia (Qua địa chỉ
IP), vị trí thiết bị (Qua IP),
ngày đăng ký thiết bị, thông tin
kênh thiết bị, trạng thái thiết bị
ngoại tuyến / trực tuyến, Cấu
hình thông tin thiết bị

Để cho phép kích
hoạt thiết
bị Stork của
bạn và đăng ký
với máy chủ của
chúng tôi

7. Khi bạn đặt tên
thiết bị và ảnh bìa

Ảnh bìa, tên thiết bị, kênh
thông tin, mã hình thiết bị, SN
Thiết bị

Bạn có thể đặt tên
thiết bị, thay đổi
ảnh bìa và xem
tên kênh, kiểu
thiết bị và SN.
Việc xử lý thông
tin đó là cần thiết
để chúng tôi cho
phép những thay
đổi bạn đã yêu

cầu và thông báo
cho bạn về các chi
tiết của thiết bị
được thêm vào tài
khoản Stork của
bạn . Từ chối
cung cấp thông tin
chỉ có thể dẫn đến
việc bạn không
thể sử dụng chức
năng này, nhưng
không ảnh hưởng
đến trải nhiệm của
bạn khi sử dụng
các chức năng
khác
của Stork app.

8. Khi bạn nhập mật
khẩu thiết bị hoặc sử
dụng thiết lập lại
chức năng này

SN thiết bị, tên người dùng, số
điện thoại, địa chỉ Email, Mật
khẩu hiện tại (Được mã hóa) và
mật khẩu mới (Được mã hóa)

Để cho phép bạn
tăng cường bảo
mật của thiết bị
của bạn bằng
thêm mật khẩu
hoặc đặt lại mật
khẩu của bạn. Từ
chối cung cấp
thông tin chỉ có
thể dẫn đến việc
bạn không thể sử
dụng chức năng
này, nhưng không
ảnh hưởng đến
trải nhiệm của bạn
khi sử dụng
các chức năng
khác
của Stork app.

9. Khi bạn sử dụng
chức năng chia sẻ
thiết bị

SN thiết bị, Tên người dùng,
địa chỉ email, số điện thoại của
người dùng khác mà bạn chia
sẻ thiết bị

Để cho phép bạn
chia sẻ thiết bị với
một người dùng
khác của Stork Ap
p theo yêu cầu của
bạn. Từ chối cung
cấp thông tin chỉ
có thể dẫn đến
việc bạn không
thể sử dụng chức
năng này, nhưng
không ảnh hưởng
đến trải nhiệm của
bạn khi sử dụng
các chức năng
khác

của Stork app.

10. Khi bạn sử dụng
chức năng xóa thiết
bị

SN thiết bị, địa chỉ email, số
điện thoại (Của khách hàng
đăng ký với Stork App qua số
điện thoại).

Để cho phép xóa
thiết bị từ tài
khoản của bạn
trên ứng
dụng Stork. Từ
chối cung cấp
thông tin chỉ có
thể dẫn đến việc
bạn không thể sử
dụng chức năng
này, nhưng không
ảnh hưởng đến
trải nhiệm của bạn
khi sử dụng
các chức năng
khác
của Stork app.

11. Khi bạn nhận
được thông báo

SN thiết bị, mã định danh thiết
bị, địa chỉ MAC, ID thông báo
đẩy / ảnh chụp nhanh báo động,
tên người dùng của bạn trên
nền tảng của bên thứ ba khi:
bạn chọn đăng nhập vào Stork
App bằng tài khoản app khác
như: Google

Để gửi cho bạn
thông báo cảnh
báo và cung cấp
cho bạn các dịch
vụ mà bạn đã yêu
cầu từ chúng tôi

12. Khi bạn sử dụng
Cloud (Dịch vụ lưu
trữ đám
mây) của Stork App 
để mở rộng khả năng
lưu trữ

SN thiết bị, tin nhắn và video
bản ghi, Thông tin kênh thiết bị

Để cho phép bạn
sử dụng dịch vụ
lưu trữ đám mây
(phiên bản miễn
phí hoặc trả phí).
Từ chối cung cấp
thông tin chỉ có
thể dẫn đến việc
bạn không thể sử
dụng chức năng
này, nhưng không
ảnh hưởng đến
trải nhiệm của bạn
khi sử dụng
các chức năng
khác
của Stork app.

13. Khi bạn mua gói
lưu trữ đám mây
hoặc đổi thẻ quà
tặng
hoặc gói Stork Prote
ct

Chi tiết về lưu trữ đám mây đã
mua, kế hoạch lưu
trữ hoặc gói Stork Protect, phư
ơng thức thanh toán, ngày đặt
hàng, Địa chỉ Email

Để xử lý đơn
hàng và hóa đơn
của bạn bạn cho
gói lưu trữ đám
mây

14. Khi bạn chuyển
gói lưu trữ đám mây
của mình

Tên thiết bị chuyển đi, tên thiết
bị được chuyển sang, thông tin
kế hoạch

Để chuyển đám
mây đã kích hoạt
dịch vụ cho một

thiết bị cụ thể
được thêm vào tài
khoản của bạn. Từ
chối cung cấp
thông tin chỉ có
thể dẫn đến việc
bạn không thể sử
dụng chức năng
này, nhưng không
ảnh hưởng đến
trải nhiệm của bạn
khi sử dụng
các chức năng
khác
của Stork app.

15. Khi bạn sử dụng
chức năng ghi âm
thanh trên thiết bị

Tên người dùng, điện thoại,
Email của bạn địa chỉ và quyền
truy cập vào micrô trên thiết bị

Để cho phép bạn
sử dụng dữ liệu
âm thanh. Các
thiết bị có micro
bật thu âm thanh
theo mặc định và
bạn có thể tắt tính
năng này trên
trang chi tiết thiết
bị. Sau khi thu
thập âm thanh bị
tắt, bản xem trước
và ghi âm thời
gian thực của thiết
bị sẽ không có âm
thanh.

16. Khi bạn sử
dụng chức năng định
vị địa lý thiết bị

Vị trí địa lý chính xác của
bạn, tên người dùng, số điện
thoại, địa chỉ email, SN thiết bị,
tên người dùng của bạn trên
nền tảng của bên thứ ba khi bạn
chọn đăng nhập vào ứng
dụng Stork bằng tài khoản ứng
dụng khác như: Google

Để cho phép bạn
nhận thông báo
cảnh báo khi bạn
đi ra khỏi khu vực
được chỉ định

17. Khi bạn sử dụng
chức năng lưu trữ AI Quay video dựa trên sự kiện

Để cải thiện độ
chính xác của việc
lưu trữ sự kiện AI
đối với bản ghi
video dựa trên sự
kiện.

Đồng ý

18. Khi bạn sử dụng
thiết bị

Địa chỉ kiểm soát truy cập
(MAC), loại và phương thức
truy cập mạng, thông tin nhật
ký hoạt động, nhật ký mạng
hoặc thông tin nhật ký thiết bị,
lỗi hoặc bất thường dữ liệu
dịch vụ, trạng thái hoạt động

Để giải quyết kịp
thời và hiệu quả
các vấn đề hỏng
hóc mà bạn gặp
phải khi sử dụng
thiết bị của chúng
tôi, để đảm bảo

Đồng ý

của hệ thống, dữ liệu hiệu suất
của thiết bị bất thường

vận hành an toàn
các thiết bị và các
dịch vụ của chúng
tôi

19. Khi bạn sử dụng
chức năng thiết bị AI

SN thiết bị và dữ liệu cá nhân
được chụp bởi máy ảnh, số
giấy phép

Để cho phép bạn
nhận cảnh khi
phát hiện các mục
tiêu cụ thể, tức là
hình dạng con
người, xe cơ giới
và vật nuôi, và
đẩy thông báo
tóm tắt thông
minh

Đồng ý

20. Khi bạn sử dụng
chức năng kế hoạch
trải nghiệm người
dùng

Lịch sử duyệt web và hành vi
nhấp chuột

Khi bạn bật kế
hoạch trải nghiệm
người dùng, bạn
đồng ý cho chúng
tôi thu thập thông
tin đó và giúp
chúng tôi cải thiện
các sản phẩm và
dịch vụ của mình
và phân
tích việc sử dụng
các chức năng
khác nhau của
bạn. Từ chối cung
cấp thông tin chỉ
có thể dẫn đến
việc bạn không
thể sử dụng chức
năng này, nhưng
không ảnh hưởng
đến trải nhiệm của
bạn khi sử dụng
các chức năng
khác
của Stork app.

Đồng ý

21. Khi bạn liên lạc
với chúng tôi thông
qua email hoặc chức
năng phản hồi

Nội dung giao tiếp của bạn với
chúng tôi

Để liên lạc với
bạn, cung cấp
thông tin bạn yêu
cầu về chúng tôi,
trả lời câu hỏi của
bạn hoặc xử lý
khiếu nại của bạn

Lợi ích hợp
pháp của
chúng tôi
đối với liên
lạc với bạn
và trả lời các
câu hỏi /
nhận xét của
bạn

22. Khi bạn hủy
đăng ký
khỏi Stork App và
ngừng sử dụng thiết

Số điện thoại của bạn (Chỉ
khách hàng đăng ký với ứng
dụng Stork qua điện thoại
số), và (hoặc) địa chỉ email.

Để cho phép
chúng tôi hoàn
thành hủy đăng ký
và xóa tất cả dữ

Thực hiện
theo hợp
đồng

bị Stork và dịch vụ
của chúng tôi

liệu cá nhân của
bạn do chúng tôi
thu thập trong thời
gian bạn sử
dụng Stork App.

23. Nhật ký thiết bị

Tên người dùng, số điện thoại,
địa chỉ email, SN thiết bị và
cung cấp quyền truy cập vào bộ
nhớ trên thiết bị

Để cho phép
chúng tôi cải
thiện ứng
dụng Stork và dịc
h vụ thiết bị của
chúng tôi và cung
cấp đến bạn trải
nghiệm người
dùng tốt hơn

Đồng ý

24. Nhãn và tên thiết
bị

Tên người dùng, số điện thoại,
địa chỉ email, SN thiết bị và
quyền cung cấp quyền truy cập
vào bộ nhớ trên Thiết bị

Để cho phép bạn
lưu mã QR với
chi tiết thiết bị tại
thiết bị đầu cuối
của bạn

Đồng ý

B. Khi bạn tham gia các hoạt động truyền thông của chúng tôi

Khi bạn tham gia
vào hoạt động truyền
thông của chúng tôi,
các hoạt động ngoại
tuyến hoặc trực
tuyến, triển lãm, rút
thăm trúng thưởng,
cạnh tranh hoặc
khảo sát

Địa chỉ email, điện thoại (Của
khách hàng đăng
ký với Stork APP qua số điện
thoại), vị trí, phản hồi và trả lời
khảo sát của bạn (nếu có), chi
tiết hồ sơ trên nền tảng của bên
thứ ba (nếu bạn chọn cách này
để đăng ký)

Để đóng góp sự
quan tâm của bạn
với sản phẩm và
dịch vụ chúng tôi

Đồng ý

Để liên lạc với
bạn và thông báo
tới bạn về tiến
trình và kết quả
(nếu có) của hoạt
động tiếp thị mà
bạn đã chọn tham
gia

Đồng ý

Để yêu cầu bạn để
lại đánh giá hoặc
tham gia khảo sát

Đồng ý

Để thông báo cho
bạn về các sự kiện
tương tự nếu bạn
đã chọn tham gia
vào việc này

Đồng ý

Khi bạn tham gia
vào hoạt động truyền
thông của chúng tôi,
các hoạt động ngoại
tuyến hoặc trực
tuyến, triển lãm, rút
thăm trúng thưởng,
cạnh tranh hoặc
khảo sát

Ảnh hoặc video được chụp
trong sự kiện

Để quảng bá hoạt
động sự kiện của
chúng tôi

Lợi ích hợp
pháp để
quảng bá
Sản phẩm và
dịch vụ kinh
doanh

Khi ứng dụng Stork
ra mắt

Tên người dùng, số điện thoại
của bạn, địa chỉ email.

Để đóng góp sự
quan tâm của bạn
với sản phẩm và

Lợi ích hợp
pháp để
quảng bá

dịch vụ của chúng
tôi. Đẩy quảng
cáo được bật theo
mặc định trong
ứng dụng, bạn có
thể tắt tính năng
này trong Tùy
chọn [Tôi/Cài
đặt/Quảng cáo].

sản phẩm và
dịch vụ kinh
doanh

C. Khi bạn yêu cầu dịch vụ sau bán hàng

1. Khi bạn đăng ký
với chúng tôi trên
nền tảng RMA

Tên, địa chỉ email hoặc tài
khoản bên thứ ba mà bạn sử
dụng để đăng ký, quốc gia, mật
khẩu (đã mã hóa), ngôn ngữ

Hỗ trợ bạn hoàn
thành đăng ký
Stork app và bảo
vệ an ninh tài
khoản của bạn

Thực hiện
hợp đồng
đối với cung
cấp dịch vụ
sau bán
hàng;
Lợi ích hợp
pháp để
cung cấp
cho bạn dịch
vụ tốt hơn
và tạo điều
kiện thuận
lợi cho việc
thực hiện
các quyền
của bạn đối
với các dịch
vụ sau bán
hàng.

2. Khi bạn gửi yêu
cầu RMA thông qua
APP, trang web hoặc
bên thứ ba của
chúng tôi

Mã thiết bị, SN thiết bị, địa chỉ
MAC, địa chỉ IP, chi tiết được
chỉ ra trên bằng chứng mua
hàng;
số điện thoại, địa chỉ trả lại
thiết bị sau khi sửa chữa và
thông tin của người nhận, chi
tiết về việc trả lại thiết bị và
theo dõi số

Tiếp nhận và giải
quyết yêu cầu của
bạn cho các dịch
vụ sau bán hàng

Thực hiện
hợp đồng
đối với cung
cấp dịch vụ
sau bán
hàng hoặc
tuân thủ
nghĩa vụ
pháp lý mà
chúng tôi có
thể có liên
quan đến sự
đảm
bảo của ngư
ời tiêu dùng.

Đề nghị bạn sửa
chữa tại trung tâm
gần nhất (nếu có)
Gửi thiết bị sau
khi sửa chữa đến
người nhận và địa
chỉ do bạn chỉ
định

Liên lạc với bạn
làm rõ thông tin
bạn có thể cần

Lợi ích hợp
pháp để làm
rõ yêu cầu
của bạn và
cải thiện
dịch vụ của
chúng tôi

Yêu cầu bạn phản
hồi và mức độ sự
hài lòng của bạn
đối với dịch vụ

của chúng tôi

3. Khi bạn đặt lại
mật khẩu

SN thiết bị, Địa chỉ MAC,
Email

Để hỗ trợ bạn đặt
lại mật khẩu và
tiến hành các sửa
đổi bạn đã yêu
cầu

Lợi ích hợp
pháp để
cung cấp
dịch vụ đầy
đủ

D. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi

1. Khi bạn đăng ký
tin Địa chỉ email

Để gửi cho bạn
bản tin, chương
trình khuyến mãi
hoặc các thông tin
tiếp thị khác, bao
gồm cả lời mời
tham dự triển lãm
của chúng tôi.

Đồng ý

2. Khi bạn sử dụng
trang web của chúng
tôi

Chi tiết
kỹ thuật Hành vi sử
dụng (Thêm thông tin về
Cookie)

Để sử dụng phân
tích, cải thiện
trang web, sản
phẩm / dịch vụ,
tiếp thị, mối quan
hệ và trải nghiệm
khách hàng, và để
quản lý và bảo vệ
trang web của
chúng tôi

Lợi ích hợp
pháp để xác
định các
nhóm khách
hàng cho ra
các sản
phẩm và
dịch vụ của
chúng tôi,
để giữ cho
trang web
của chúng
tôi được cập
nhật và có
liên quan, để
phát triển
hoạt động
kinh doanh
của chúng
tôi và đảm
bảo an ninh
cho trang
web của
chúng tôi. 

E. Các ứng dụng khác cho thông tin của bạn
Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp hoặc cải thiện
các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi, các đối tác của chúng tôi hoặc các
nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy khác, chẳng hạn như cung cấp, đánh
giá, cải thiện hoặc nâng cấp dịch vụ; Tham gia hoạt động nghiên cứu thị
trường liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, phát triển dịch vụ mới, cung cấp
hỗ trợ khách hàng, v.v. Để cải thiện dịch vụ, chúng tôi cũng có thể phân tích
việc sử dụng sản phẩm, nhưng những thống kê này sẽ không bao gồm bất
kỳ dữ liệu cá nhân có thể nhận dạng nào của bạn.

Thực hiện
hợp đồng và
lợi ích hợp
pháp để giữ
cho các dịch
vụ của
chúng tôi
để cập nhật
và cải thiện
chúng

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn để liên lạc với bạn, cung cấp
cho bạn thông tin bạn yêu cầu về chúng tôi, trả lời câu hỏi của bạn hoặc khi

Thực hiện
hợp đồng và

nào chúng tôi xử lý khiếu nại của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng những
thông tin này để gửi thông báo quan trọng cho bạn, chẳng hạn như thay đổi
các điều khoản, điều kiện và chính sách liên quan của chúng tôi. Vì thông
tin này rất quan trọng đối với bạn, để liên lạc với chúng tôi, bạn nên nhận và
đọc thông tin đó

lợi ích hợp
pháp để
quản lý hợp
đồng với
bạn
Chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu thu thập và chia sẻ thông tin nhận
dạng và dữ liệu cá nhân của bạn với công chúng hoặc chính phủ các tổ chức
nhằm mục đích tuân thủ luật pháp, lệnh của tòa án hoặc để đáp ứng với bất
kỳ chính phủ nào hoặc yêu cầu theo quy định.

Tuân thủ
pháp luật
nghĩa vụ

Tuân thủ pháp luật nghĩa vụ

Bạn cũng có thể cung cấp thông tin sẽ được công bố hoặc được hiển thị (sau đây gọi là "được
đăng") trên các khu vực cộng đồng của trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi và được
truyền đến những người dùng dịch vụ khác của chúng tôi hoặc các bên thứ ba (gọi chung là
"Đóng góp của người dùng"). Đóng góp người dùng của bạn được đăng và truyền đến những
người khác của riêng bạn. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng
dịch vụ khác của chúng tôi mà bạn có thể chọn để chia sẻ đóng góp người dùng của bạn. Do
đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng đóng góp người dùng của bạn sẽ không được
xem bởi những người không được ủy quyền.
 
B Thu thập và sử dụng thông tin không thể nhận dạng dữ liệu
Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại khác thông tin không được liên kết trực tiếp hoặc gián
tiếp với một cá nhân và có thể không được định nghĩa là dữ liệu cá nhân theo luật pháp địa
phương hiện hành. Như vậy thông tin có thể bao gồm dữ liệu thống kê được tạo khi bạn sử
dụng một dịch vụ cụ thể (ví dụ: sự kiện sử dụng hàng ngày, sự kiện truy cập trang, sự kiện
thời gian truy cập trang và sự kiện phiên); dữ liệu giám sát mạng (ví dụ: thời gian yêu cầu, số
lượng yêu cầu hoặc yêu cầu lỗi, v.v.); Sự kiện sự cố ứng dụng. Mục đích của việc thu thập
như vậy là để cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn. Loại và lượng thông tin được
thu thập tùy thuộc vào cách bạn sử dụng dịch vụ. Dữ liệu đó không phải là dữ liệu cá nhân vì
nó không thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp dữ liệu phi cá
nhân với dữ liệu cá nhân, thông tin đó sẽ được coi là dữ liệu cá nhân.
2. Cookie và các công nghệ khác
 
Trang web và ứng dụng của chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự. Chúng tôi sử
dụng chức năng cookie để đảm bảo rằng trang web và dịch vụ của chúng tôi hoạt động bình
thường và Cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn tối ưu. Cookie của
bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web rất tốt. Khi bạn điều hướng và
tương tác với trang web và các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động sử dụng công
nghệ thu thập dữ liệu để thu thập thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt web và mẫu
của bạn, dữ liệu giao thông, nhật ký và dữ liệu truyền thông khác. Bạn có thể tìm thêm thông
tin về Tuyên bố cookie của chúng tôi. 
Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc sử dụng cookie của người khác, bao
gồm, nhưng không giới hạn, các đối tác, chi nhánh, công ty tiện ích theo dõi của chúng tôi và
nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.
 
3. Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em
 
Các trang web và sản phẩm của chúng tôi, các dịch vụ không chủ yếu dành cho trẻ em. Trẻ
em không được tạo tài khoản Stork mà không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám
hộ. Nếu dữ liệu cá nhân của trẻ được thu thập với sự đồng ý trước của phụ huynh, chúng tôi

sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu khi được pháp luật cho phép, với sự đồng ý rõ ràng của cha
mẹ trẻ hoặc người giám hộ, hoặc khi cần thiết để bảo vệ trẻ. DSS đặc biệt khuyến cáo các bậc
cha mẹ nên đóng vai trò tích cực trong giám sát các hoạt động trực tuyến của con em mình.
Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về trẻ em, xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi tại dahua.vn .
 
4. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
4.1 Các biện pháp bảo mật dữ liệu
Chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật phù hợp và các biện pháp tổ chức được thiết kế để bảo mật dữ
liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất do tai nạn và truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi và tiết lộ.
Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng
tôi phía sau tường lửa. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL.
Chúng tôi cũng cung cấp đào tạo về bảo mật và quyền riêng tư bảo vệ người lao động nâng
cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn;
tuy nhiên, bạn nên biết rằng việc sử dụng Internet không hoàn toàn an toàn và vì lý do này,
chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ dữ liệu cá nhân
nào khi được chuyển từ bạn hoặc cho bạn qua Internet.
Chúng tôi xử lý các vi phạm dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hiện hành luật bảo vệ dữ liệu, khi
được yêu cầu, thông báo vi phạm cho việc bảo vệ dữ liệu có liên quan cơ quan giám sát và
chủ thể dữ liệu.
4.2 Chính sách lưu giữ
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ miễn là được yêu cầu cho các mục đích được mô tả
trong chính sách bảo mật này hoặc trong chừng mực cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ theo luật
định và để giải quyết mọi tranh chấp.
Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho cá nhân dữ liệu, chúng tôi xem xét số
lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm ẩn từ việc sử dụng
trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân
của bạn, chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác, và
yêu cầu pháp lý hiện hành. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn không lâu hơn mức
cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách này, trừ khi gia hạn thời gian lưu giữ
được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi sẽ chấm dứt giữ lại và xóa hoặc ẩn danh cá
nhân dữ liệu sau khi mục đích thu thập được thực hiện hoặc sau khi chúng tôi xác nhận yêu
cầu xóa của bạn hoặc sau khi chúng tôi chấm dứt hoạt động của dịch vụ tương ứng.
 Hãy chú ý rằng các bản ghi video và ảnh chụp nhanh trong ứng dụng Stork sẽ tự động bị xóa
sau dịch vụ đám mây hoặc thời gian lưu đám mây kết thúc. Và thời gian lưu giữ của tin nhắn
báo động, ảnh chụp nhanh cảnh báo và địa chỉ IP trong Nhật ký API chỉ là 7 ngày.
Một ngoại lệ cho điều này là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang có xử lý vì lợi ích công cộng,
nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc mục đích thống kê. DSS sẽ tiếp tục giữ lại loại thông tin
này lâu hơn thời gian lưu giữ tiêu chuẩn, khi được cho phép dựa trên luật hiện hành hoặc yêu
cầu của bạn, ngay cả khi việc xử lý dữ liệu tiếp theo không liên quan đến mục đích thu thập
ban đầu.
 
5. Cách chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân
5.1 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với một số người đáng tin cậy nhất định
bên thứ ba vì những lý do sau:
 Cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn đã yêu cầu
chúng tôi và cho các mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi về quan hệ sự quản lý khách
hàng  Đối với người giao nhận vận chuyển và các đối tác kinh doanh khác trong phạm vi mà
chúng tôi cần để giao đơn đặt hàng của bạn
 Cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT cung cấp hỗ trợ trong hoạt động hàng ngày, chẳng hạn
như bảo trì cơ sở dữ liệu kỹ thuật số

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Nga, những điều sau Các điều khoản bổ sung được áp dụng.
Nếu có bất kỳ xung đột nào phát sinh giữa Chính sách bảo mật chính, các điều khoản sau đây
sẽ Áp dụng: 
Cơ sở pháp lý. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi dựa vào sự đồng ý,
thực hiện hợp đồng, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân, khi
chúng tôi theo yêu cầu của pháp luật.
Chuyển tiền xuyên biên giới. Bạn cũng đồng ý với việc chuyển giao xuyên biên giới của
thông tin đến bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở dữ liệu hoặc chi nhánh hoặc nơi có
nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 
Singapore
Bằng cách nhấp vào "chấp nhận", bạn đồng ý với bộ sưu tập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá
nhân của bạn, cho các mục đích được nêu trong phần "Cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ
liệu cá nhân của bạn" trong Chính sách bảo mật.
Quyền truy cập. Bạn có quyền truy cập dữ liệu personal của mình, cách chúng tôi sử dụng
dữ liệu đó và chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai. Bạn có thể truy cập Dữ liệu Personal bạn đã
cung cấp như một phần của tài khoản của mình bằng cách: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Quyền sửa chữa. Bạn có quyền sửa bất kỳ dữ liệu personal nào của bạn không chính xác.
Bạn có thể truy cập dữ liệu personal mà chúng tôi lưu giữ về bạn bằng cách đăng nhập vào tài
khoản của bạn.

Thong ke

KIỂM TRA THÔNG TIN SẢN PHẨM

Loadding...

CAMERA DHH01

Mã hàng: DH - IPC -HDW4231MP
Số SERI: 3B042MN1240G0089
Bảo hành: 24 tháng
Ngày xuất bán: 01/07/2019
Hạn bảo hành: 610 ngày